ข้อตกลงการใช้บริการ (Terms of Use)

ปรับปรุงล่าสุด 01/06/2018

บริษัท อมลวรรณ กรุ๊ป จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Etic ซึ่งอยู่ในความดูแลของบริษัท โดยผู้ที่เข้าใช้บริการต่างๆในเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Etic นี้ถือว่าท่านได้ตกลงและยอมรับข้อตกลงการใช้บริการของบริษัททุกประการ

บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้ นโยบาย หรือคู่มือใดๆ ของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Etic ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

การสมัครเข้าใช้งานผ่านแอป ท่านจำเป็นต้องกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนในการสร้างบัญชีสมาชิก และใช้สำหรับการเข้าสู่ระบบในครั้งต่อไป

หากท่านชำระเงินซื้อตั๋วแล้วไม่ได้เดินทางตามรอบเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

หากชำระเงินซื้อตั๋วแล้ว สามารถขอเปลี่ยนรอบเวลาได้ด้วยตัวเองโดยนำหลักฐานการซื้อตั๋วไปแจ้งยังเคาน์เตอร์ซื้อตั๋ว ณ สถานีต้นทางจุดขึ้นรถ ก่อนถึงรอบเวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

หากชำระเงินซื้อตั๋วแล้ว สามารถขอยกเลิกตั๋วได้ด้วยตัวเองโดยนำหลักฐานการซื้อตั๋วไปแจ้งยังเคาน์เตอร์ซื้อตั๋ว ณ สถานีต้นทางจุดขึ้นรถ ก่อนถึงรอบเวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง หากท่านซื้อตั๋วผ่านแอปจะได้รับเงินคืนเฉพาะค่าตั๋วเท่านั้น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบริการ